Privacy

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Wij weten dat u voorzichtig omspringt met het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Wij danken u daarom van harte voor uw vertrouwen in de firma Trafic die zeer nauwkeurig de bescherming hiervan respecteert.

Verantwoordelijke van het beheer

Het volledig beheer van de persoonlijke gegevens die aan Trafic meegedeeld worden, gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Sogesma SA, Route de Mettet 204 B-5620 – Florennes (België).

Deze informatie is ondergebracht in ons intern beheerssysteem (SAP) onder de controle van Sogesma SA. De toegang tot deze informatie is slechts beperkt tot het personeel van Sogesma SA en/of derden die in professioneel verband daarvoor de toestemming kregen.

welke klantengegevens worden door trafic verzameld ?

Wij gebruiken deze gegevens voor : het afhandelen van uw bestellingen, het leveren van producten en diensten, het overgaan tot de betaling en het communiceren met u in verband met bestellingen, producten, diensten en speciale promotieaanbiedingen; het bijhouden en het up-to-date brengen van onze bestanden alsook van uw accounts bij ons; het tot uwer beschikking stellen van informatie zoals opmerkingen van klanten en het aanbevelen van producten en diensten die u zouden kunnen interesseren.

Hieronder vindt u de verschillende soorten gegevens die wij verzamelen.

Gegevens die u ons doorgeeft.

Wij verzamelen en bewaren alle gegevens die u ons verstrekt via onze Website of via een andere weg. U kan ervoor kiezen ons bepaalde gegevens niet te verstrekken. Uw gegevens worden door ons gebruikt voor het beantwoorden van uw vragen, het personaliseren van uw toekomstige aankopen, het verbeteren van onze rubrieken en voor communicatie naar u toe.

Gegevens die automatisch verzameld worden
Elke keer dat u met ons in contact treedt, ontvangen en bewaren wij bepaalde gegevens. Zoals de meeste andere sites gebruiken wij namelijk “cookies”.

Gegevens met betrekking tot e-mails.
Om het nut en het belang van onze e-mails te optimaliseren ontvangen wij meestal een bevestiging van de door u geopende Trafic e-mails, indien uw computer dit toelaat. Indien u geen e-mails van Trafic wenst te ontvangen, kunt u dat eenvoudigweg in uw persoonlijk account vermelden.

Gegevens uit andere bronnen
Wij kunnen eveneens andere informatie over u, afkomstig uit andere bronnen, aan uw persoonlijk account toevoegen.

Wat in verband met « cookies » ?

« Cookies » zijn alfanumerieke identificatoren die wij via uw Internet browser op uw harde schijf overbrengen. Zij laten ons systeem toe uw browser te herkennen en u zo diensten en producten die u in uw mandje geplaatst heeft, aan te bieden.

De ‘Help’-toets in de menubalk van het merendeel van de browsers zal u tonen hoe u nieuwe “cookies” kunt weigeren of hoe u een boodschap die hun ontvangst aankondigt kunt ontvangen of meer nog hoe u al de “cookies” kunt uitschakelen. U kunt ook kiezen gelijkaardige gegevens, die door bijprogramma’s van uw browser gebruikt worden, uit te schakelen of te verwijderen, zoals bij voorbeeld Flash cookies, door gewoon de parameters van deze programma’s te wijzigen of door het volgen van de procedures voor het uitschakelen zoals gedetailleerd vermeld op de site van de uitgever van deze programma’s. Het is echter zo dat we u aanraden de “cookies” actief te laten omdat ze u toelaten van bepaalde essentiële functies van de Aroma-zen site te genieten. Wanneer u bijvoorbeeld verkiest al onze cookies te weigeren, dan kan u niet meer overgaan tot het bijvoegen van producten in uw winkelmandje, noch tot het nakijken ervan, noch het gebruiken van al de producten en diensten van Trafic die nodig zijn om een account te openen. Indien u de “cookies” actief laat, vergewis u er dan van dat u zich goed uitlogt wanneer u uw computer met andere personen deelt.

Deelt Trafic de gegevens die ze ontvangt met anderen ?

De gegevens betreffende onze klanten vertegenwoordigen een belangrijk deel van onze activiteit. Onze taak bestaat er niet in hiermee handel te drijven. Wij delen deze gegevens met derden enkel en alleen in de volgende gevallen :

Derde dienstverleners
Wij doen beroep op diensten van andere firma’s of onafhankelijke personen voor het verlenen van bepaalde diensten. Hier volgen een paar voorbeelden : de afhandeling van bestellingen, het verzenden van producten, het versturen van post of van elektronische berichten, het beheer van onze klantenbestanden, de analyse van onze gegevensbestanden, de marketingdiensten, het afleveren van opzoekings- en linkswerk (met inbegrip van links en te betalen listings), de behandeling van betaling per bankkaart en de klantendienst. Deze dienstverleners hebben toegang tot de persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taken en zijn niet gemachtigd deze gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Bovendien worden ze eraan gehouden deze gegevens te behandelen in overeenkomst met de huidige politiek en in toepassing van de Belgische wetgeving wat betreft de persoonlijke gegevens.

Bescherming van Trafic en van derden
Wij onthullen de inhoud van de klantenaccounts en alle andere persoonlijke informatie enkel wanneer we er legaal gezien toe verplicht worden of wanneer deze onthulling noodzakelijk is om onze algemene verkoopsvoorwaarden of ieder ander akkoord te doen gelden, of ook om de rechten van Trafic of van derden te beschermen. Dit houdt onder andere de mogelijkheid in om gegevens met andere bedrijven of organisaties uit te wisselen en dit met als doel de bescherming tegen fraude en krediet gebonden risico’s. Het is wel te verstaan dat het niet toegestaan is om gegevens met persoonlijk karakter te verkopen, te verhuren, te delen of elke andere vorm van verspreiding te gebruiken, die het zou mogelijk maken om klanten te identificeren voor commerciële doeleinden, wat tegenstrijdig is met de verbintenissen die door de huidige politiek voorzien zijn.

Met uw akkoord

In alle andere gevallen wordt u op de hoogte gesteld wanneer uw gegevens aan derden zouden doorgegeven worden en u krijgt dan de gelegenheid om uw toestemming te geven.

Worden mijn persoonlijke gegevens beschermd ?

Wij passen fysische, elektronische en proceduregebonden veiligheidsnormen toe wat betreft het verzamelen, het bewaren en het communiceren van persoonlijke klantengegevens. Onze veiligheidsprocedures kunnen ons er eventueel toe brengen u een bewijs van uw identiteit te vragen alvorens wij u uw persoonlijke gegevens kunnen mededelen.

Het is belangrijk u te beschermen tegen niet bevoegde toegang tot uw paswoord en computer. Indien u een computer met derden deelt, moet u zich na elk gebruik volledig uitloggen.

wat met derde adverteerders en links naar andere websites ?

Onze site kan reclame van derden en links naar andere web sites bevatten. Wij delen in geen enkel geval persoonlijke gegevens mee die de identificatie van onze klanten door deze adverteerders en andere web sites mogelijk zouden kunnen maken.

Deze web sites en adverteerders, of ook de reclamefirma’s op Internet die onder hun eigen naam werken, gebruiken soms technologieën om hun reclame rechtstreeks via uw browser op onze web site te laten verschijnen. In dat geval krijgen zij automatisch uw IP adres. Zij kunnen ook gebruik maken van cookies, JavaScript, tags of beelden van een pixel onder het formaat gif (single-pixel gifs) en andere technologieën om de efficiëntie van hun reclamespotjes te meten en hun reclame inhoud te verpersoonlijken. Wij hebben geen enkele toegang noch controle over deze cookies of andere functies die zij gebruiken. De gebruikspraktijken van deze sites en deze adverteerders wat betreft de gegevens zijn niet gedekt door onze politiek “Bescherming van Uw Persoonlijke Gegevens”. Gelieve rechtstreeks met hen contact op te nemen indien u informatie wenst over hun politiek wat betreft de bescherming van persoonlijke gegevens.

Tot welke gegevens heb ik toegang ?

Trafic geeft u toegang tot een ruime keuze van informatie omtrent uw account en uw interacties met Trafic, met als enige bedoeling u op de hoogte te stellen, en in bepaalde gevallen uw gegevens te updaten.

Welke keuzes worden mij aangeboden ?


Zoals we hierboven vermeld hebben, heeft u steeds de mogelijkheid om geen enkel gegeven mee te delen, zelfs als bepaalde gegevens nodig zijn om een aankoop te verrichten.

Overeenkomend met de wet betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, heeft u het recht tot toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van gegevens over uzelf. Indien u een gegeven up-to-date stelt, behouden wij in het algemeen een kopie van de oorspronkelijke gegevens in onze dossiers.

Indien u geen e-mails of andere post van ons wenst te ontvangen, kunt u dat gewoonweg in uw account vermelden.

Mogen kinderen Trafic gebruiken ?


De verkoop van artikelen op Trafic.com is uitsluitend voorbestemd aan personen boven de 18 jaar. De artikelen voor kinderen moeten door een volwassene aangekocht worden. Indien u jonger dan 18 jaar bent, mag u Trafic.com enkel en alleen onder toezicht van een ouder of voogd gebruiken.